فرم درخواست استخدام
شغل مورد نظر و شرایط کاری
لطفا به کلیه سوالات و موارد درخواستی در کل فرم به وضوح ، صادقانه و فقط به زبان و نگارش فارسی پاسخ دهید.
 
 
اطلاعات شخصی متقاضی
اطلاعات شناسایی و تماس خود را به صورت کامل و صحیح وارد نمایید.
 
 
اطلاعات خانوادگی متقاضی
اطلاعات خانوادگی درخواستی در این قسمت را به صورت کامل و صحیح وارد نمایید.
 
 
تحصیلات و دوره های مهارتی و تخصصی
در این بخش آخرین مدارک تحصیلی ، آخرین دوره های مهارتی و تخصصی گذرانده شده را به صورت کامل وارد کنید.
اگر به زبان دیگری غیر از فارسی تسلط دارید ، نام زبان به همراه مهارت خود را در هر بخش وارد نمایید.
 
 
 
 
سوابق کاری
اطلاعات و سوابق کاری مربوط به آخرین سه شغل خود را وارد نمایید. در صورتیکه شماره کارفرما را ارایه نمایید ، ممکن است جهت گرفتن تاییدیه و وضعیت کاری شما با ایشان تماس حاصل شود.
 
 
 
 
اطلاعات و مشخاصت تماس معرف ها
در این بخش نام سه نفر از افراد غیر خویشاوند با شما که اطلاع دقیقی از مشخصات و قابلیت های شما برای شغل های درخواستی داشته باشند را ارایه نمایید.
اسامی کارفرماهایی که در بخش سوابق شغلی وارد نموده اید را اینجا تکرار ننمایید.