فرم اولیه درخواست نمایندگی
مشخصات و نشانی واحد مربوطه
لطفا به کلیه سوالات و موارد درخواستی در کل فرم به صورت شفاف و فقط به زبان و نگارش فارسی پاسخ دهید.
 
 
مشخصات مدیر مسئول و شرکا
اطلاعات شناسایی مدیر مسئول و نام و مقدار سهام هر یک از شرکا را وارد نمایید.
 
 
 
مدارک مورد نیاز
● اصل (کپی برابر اصل) آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی
● اصل (کپی برابر اصل) آگهی آخرین تغییرات شرکت ، مندرج در روزنامه رسمی کشور
● کپی عضویت در سندیکای صنفی مربوطه
● یک قطعه عکس مدیر مسئول
● عکس از نمای داخلی و خارجی موسسه / شرکت و یا فروشگاه
● کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محلی
● چاپ گردش حساب یک ساله از حساب مدیر مسئول